Các loại hạt

 Hạt điều Tom yum 300g Hạt điều Tom yum 300g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều Tom yum 300g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt điều cà phê 200g Hạt điều cà phê 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều cà phê 200g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt điều tỏi ớt 200g Hạt điều tỏi ớt 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều tỏi ớt 200g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt điều phô mai 200g Hạt điều phô mai 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều phô mai 200g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt macca tách vỏ 200g Hạt macca tách vỏ 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt macca tách vỏ 200g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạnh nhân rang bơ 100g-200g Hạnh nhân rang bơ 100g-200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạnh nhân rang bơ 100g-200g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt thông sấy 200g-Hộp
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt thông sấy 200g-Hộp

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt thông sấy 200g Hạt thông sấy 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt thông sấy 200g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt dẻ cười 200g-400g Hạt dẻ cười 200g-400g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt dẻ cười 200g-400g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt bí xanh 250g-Hộp Hạt bí xanh 250g-Hộp
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt bí xanh 250g-Hộp

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt điều rang muối 170g Hạt điều rang muối 170g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều rang muối 170g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt óc chó 150g-400g Hạt óc chó 150g-400g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt óc chó 150g-400g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạnh nhân rang bơ 200g - 500g

Loại: Hộp

Giá: Liên hệ Loại: Hộp

 Hạt óc chó 150g Hạt óc chó 150g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt óc chó 150g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt dẻ cười 200g Hạt dẻ cười 200g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt dẻ cười 200g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt điều tổng hợp 100g Hạt điều tổng hợp 100g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều tổng hợp 100g

Loại: Túi

Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Hạt điều Tom Yum 150g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều Tom Yum 150g

Loại: Túi

Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Hạt điều Tom Yum 100g Hạt điều Tom Yum 100g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều Tom Yum 100g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ

 Hạt điều tỏi ớt 150g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều tỏi ớt 150g

Loại: Túi

Giá: Liên hệ Loại: Túi

 Hạt điều tỏi ớt 100g Hạt điều tỏi ớt 100g
Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ

Hạt điều tỏi ớt 100g

Loại: Hũ

Giá: Liên hệ Loại: Hũ